Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je popísať správu týchto stránok v súvislosti so spracovaním osobných údajov používateľov / návštevníkov, ktorí konzultujú.
Toto oznámenie sa podáva v súlade s článkom 13 legislatívneho dekrétu č. 196/03 – Kód na ochranu osobných údajov – každému, kto sa pripája na webovú stránku www.neropurocaffe.sk
Informácie sa vzťahujú iba na vyššie uvedené webové stránky a nie na iné webové stránky prístupné prostredníctvom odkazov.
Túto lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť ZAWMARK PLUS s. r. o.
Odporúčame používateľom / návštevníkom, aby si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov a / alebo vyplnením akéhokoľvek formulára na tejto webovej stránke.

Druhy osobných údajov a účel spracovania

  1. Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy na spúšťanie tejto stránky získavajú pri normálnej prevádzke niektoré osobné údaje, ktoré sa neskôr implicitne odosielajú prostredníctvom internetových komunikačných protokolov.
Ide o informácie, ktoré by svojou povahou mohli prostredníctvom spracovania a priradenia k údajom tretích strán identifikovať používateľov / návštevníkov (napr. IP adresa, doménové mená počítačov používaných používateľmi / návštevníkmi, ktorí sa pripájajú k stránkam atď.).
Tieto údaje sa používajú iba na štatistické informácie (anonymné) a na kontrolu správneho fungovania stránky. Odstránia sa okamžite po spracovaní.
Údaje o webových kontaktoch sa však neuchovávajú dlhšie ako 30 dní, s výnimkou prípadov počítačovej trestnej činnosti na webe. Žiadne údaje z webovej služby sa nebudú oznamovať ani šíriť.

  1. Cookies

Na prenos osobných údajov nepoužívame cookies. Cookies alebo značky sú pakety informácií zasielaných webovým serverom (napr. Stránka) do internetového prehliadača používateľa, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho počítača a automaticky sa odosielajú na server pri každom nasledujúcom prístupe na web.
Súbory cookie relácie (ktoré nie sú trvalo uložené v počítači používateľa a po zatvorení prehliadača zmiznú) sa prísne obmedzujú na prenos identifikátorov relácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečného a efektívneho webu.
Súbory cookie relácie použité na tejto stránke sa vyhýbajú používaniu iných technológií, ktoré by mohli ohroziť súkromie používateľov a neumožňujú získanie osobných identifikačných údajov.
Na tejto stránke sa tiež používajú trvalé cookies, tj cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku vášho počítača, kým ich platnosť nevyprší alebo kým ich nezruší užívateľ / návštevník. Vymazanie cookies nevylučuje použitie vyššie uvedených stránok a / alebo aplikácií.
Prostredníctvom pretrvávajúcich súborov cookie sú používatelia / návštevníci, ktorí vstupujú na stránku (alebo iných zákazníkov používajúcich ten istý počítač), automaticky rozpoznaní pri každej návšteve.
Používatelia / návštevníci môžu nastaviť prehliadač počítača tak, aby prijímal / odmietal všetky cookies alebo zobrazoval varovanie vždy, keď sa cookie ponúka, aby sa posúdilo, či ich akceptovať alebo nie.
Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Môžete zmeniť predvolenú konfiguráciu, ktorá je v prehliadači (napr. Internet Explorer verzie 6.0) priemerná, a zakázať cookies (tj blokovať finálnu verziu) nastavením ochrany na karte („Zásady“) na ochranu o úroveň vyššie (SWT), upozorňujeme však, že zakázanie ohrozuje používanie služby.
V každom prípade máte tiež možnosť odstrániť (alebo odstrániť) cookies z vášho osobného počítača. Vždy vyberte z „Možnosti siete Internet“ v ponuke Nástroje kartu „Všeobecné“ a kliknite na ikonu <>. Vymazanie cookies nevylučuje použitie Služby, ale opakovanie procedúry autentifikácie, ktorá je opätovným začlenením vašich prístupových oprávnení.
Ak sa chcete kedykoľvek rozhodnúť, či chcete súbory cookie akceptovať, môžete tiež nakonfigurovať prehliadač tak, aby generoval varovanie vždy, keď sa súbor cookie uloží.

Stránka neropurocaffe.sk umožňuje prenos súborov cookie alebo webových stránok rôznych serverov („tretia strana“ súborov cookie), ktoré by mohol užívateľ / návštevník dostať na svojom termináli: je to preto, že stránka môže obsahovať prvky, ako sú napríklad obrázky, mapy, zvuky, konkrétne odkazy na webové stránky iných domén, ktoré sa nachádzajú na iných serveroch, ako je server, na ktorom nájdete požadovanú stránku. Inými slovami, tieto súbory cookie nastavujú priamo prevádzkovatelia iných webových stránok alebo serverov ako je náš web. ZAWMARK PLUS s. r. o. je zahraničná prevádzka „súborov cookie tretích strán“, za ktorých prevádzkovanie zodpovedajú tieto tretie strany.

Metódy spracovania

Spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami (napr. Pomocou elektronických postupov) a / alebo ručne (napr. Na papieri) po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené, av súlade s platnými predpismi.

Nepovinné poskytovanie údajov

Užívatelia / návštevníci môžu pri poskytovaní osobných údajov slobodne rešpektovať navigačné údaje. Ich neprítomnosť môže viesť len k neschopnosti vyhovieť žiadosti.

Majiteľ, vedúci a zodpovedné osoby

Správcom údajov je ZAWMARK PLUS s. r. o. so sídlom v Areále Hydinárskej farmy Bodok.